Ga direct naar het artikel

Privacystatement

Het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar helpt reizigers slimmer op weg. Samen met vele partners werken we aan minder files. Voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in Limburg. Het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar maakt onderdeel uit van de gemeente Maastricht.

In dit privacystatement legt het Programmabureau uit hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat. Het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen.

Persoonsgegevens

Tijdens uw contact met het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar of bij deelname aan mobiliteitsprojecten, via het bezoek van onze website of via onze (telefonische) helpdesk, verwerken wij uw persoonsgegevens. Het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar neemt bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht. Het Programmabureau behandelt uw persoonsgegevens te allen tijde vertrouwelijk en verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de in dit privacystatement omschreven doeleinden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het Programmabureau kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, aanhef, titel of functie;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • Gegevens betreffende het apparaat/device dat u gebruikt om onze website te bezoeken, waaronder een IP-adres;
 • Reisgegevens ingeval u deelneemt aan gedragsbeïnvloedingprojecten;
 • Kentekengegevens indien u wordt geregistreerd in het kader van een ANPR-meting;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar verstrekt of die wij verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna is vermeld

Verwerkingsdoelen

Het Programmabureau verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Communicatiedoeleinden, toezending van informatie;
 • Leveren van producten en diensten;
 • Het ontplooien en uitvoeren van initiatieven en projecten op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit;
 • Het realiseren van structureel ander reis- en werkgedrag bij verschillende reizigersgroepen, onder meer door gedragsbeïnvloedingprojecten;
 • De evaluatie en monitoring van de doelstellingen van Zuid-Limburg Bereikbaar;
 • Deelname aan acties, enquêtes en prijsvragen;
 • Het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek en voor de bedrijfsvoering van het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar.

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Het Programmabureau verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Uw toestemming;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang.

In het merendeel van de gevallen verwerkt het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar uw persoonsgegevens op basis van de eerste- en tweede genoemde grondslag. Zonder verwerking van de hiervoor genoemde persoonsgegevens is het voor het Programmabureau niet mogelijk om haar activiteiten en/of dienstverlening te kunnen uitvoeren.

In het geval u aan het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar toestemming heeft verleend om voor bepaalde doeleinden uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze heeft verstrekt.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.

Delen van persoonsgegevens

Het Programmabureau verwerkt uw persoonsgegevens in voorkomende gevallen met behulp van externe dienstverleners. Indien dit voorkomt sluit het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar met de externe dienstverlener een verwerkersovereenkomst op grond waarvan contractueel aan het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar wordt gegarandeerd dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden in geen geval verkocht of zonder wettelijke grondslag verstrekt aan derden. Het Programmabureau kan in bepaalde gevallen bij wet worden verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan houdt het Programmabureau zich uiteraard aan deze wettelijke verplichting en aan de eisen zoals die voortvloeien uit de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar verwijderd indien deze niet meer nodig zijn voor onze dienstverlening. Als u verzoekt om verwijdering van uw persoonsgegevens, zal het Programmabureau uw gegevens in principe vernietigen. Als deze vernietiging consequenties heeft voor onze dienstverlening stellen wij u daarvan op de hoogte, alvorens tot vernietiging over te gaan.

Rechten onder de AVG

In het geval het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar dient te worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u het Programmabureau verzoeken om uw persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien, te rectificeren, te wissen of een beroep op gegevensoverdraagbaarheid te doen. Tevens kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken of een verzoek indienen tot het beperken van de verwerking of het maken van bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door het Programmabureau.

Website

Het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar doet haar uiterste best deze website actueel en juist te houden. Mocht u desondanks toch een onjuistheid waarnemen of hebt u suggesties ter verbetering van onze website, laat ons dat dan weten via info@zuid-limburg-bereikbaar.nl. Wij stellen uw reactie zeer op prijs.

Geen aansprakelijkheid

Hoewel het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar zich inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, staan wij niet in voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze website of websites waarnaar we doorverwijzen. het Programmabureau aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. 

Intellectuele eigendomsrechten

Het is niet toegestaan de inhoud van deze website (inclusief teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken) te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar. De inhoud van deze website waarbij een of meer social sharing buttons door Zuid-Limburg Bereikbaar zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze website voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Klikgedrag en cookies

Het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar verzamelt via Google Analytics geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag van bezoekers. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Dit doen we via cookies. Het Programmabureau kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar haar dienstverlening steeds kan verbeteren. Een deel van uw IP-adres blijft voor ons anoniem, we kunnen de gegevens dus niet herleiden naar personen of persoonlijke gegevens. We delen onze websitestatistieken niet met Google. U kunt cookies zelf ook uitschakelen in uw browser.

Websites van derden

Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website zijn verbonden.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen. Tevens kunt u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van de gemeente Maastricht.

Laatst gewijzigd: 10 juli 2018

 

Op de hoogte blijven?
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief