Ontdek Slim Werken 

Voor werkgevers hebben we een pakket aan aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder meer eigen verantwoordelijkheid bij de invulling van de werkzaamheden en flexibel inzetbare mobiliteitsvergoedingen.

Waarom een pilot?

Via kleine stappen kan iedereen ervaring opdoen met zowel thuiswerken als spitsmijden. Dit geldt voor medewerkers, maar ook voor (middel)managers die mogelijk nog niet overtuigd zijn van de voordelen van Slim Werken. Maastricht Bereikbaar heeft ruim 20 pilots uitgevoerd bij haar aangesloten werkgevers. We helpen je om de succes- en faalfactoren in kaart te brengen, en in beeld te brengen in hoeverre Slim Werken bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen (onder andere efficiënte werkwijze, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en goed werkgeverschap). Ook kun je op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de pilot Slim Werken, een go-no go-beslissing nemen voor het structureel invullen van Slim Werken voor andere organisatiedelen of voor de organisatie als geheel.

Tips voor werkgevers bij start van een pilot Slim Werken

  • Start kleinschalig
  • Formuleer een afgebakende pilotperiode
  • Zet eerst in op teams waarvan de leidinggevenden enthousiast zijn om een pilot Slim Werken op te starten
  • Benoem voor de deelnemers zo weinig mogelijk deelnamevoorwaarden en spelregels
  • De pilot is juist bedoeld om knelpunten in beeld te brengen en hiervoor een oplossing te bedenken
  • Organiseer een aftrapbijeenkomst om de potentiële deelnemers goed te informeren
  • Laat ook fietsers of OV-reizigers aan de pilot deelnemen. De pilot is bedoeld om ambassadeurs voor Slim Werken te kweken en nog niet zozeer om direct auto’s uit de spits te halen
  • Probeer geen grote investeringen te doen

Pilot Slim Werken

#ikreisslim

Yvonne Stallinga over slim reizen
Yvonne Stallinga over slim reizen

“We gaan voor minder toeterende auto's en meer rinkelende bellen.”

Lees verder